УДК 339.727.22(510)
Библид: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 4, стр. 479-506
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1204479A

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Sep 2012
Прихваћено: 15 Oct 2012

КИНА: ТОКОВИ И ЕФЕКТИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ANTEVSKI Miroslav (Dr Miroslav Antevski, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), miroslavbgd@gmail.com

Овај рад анализира међународне токове и ефекте једног од облика инвестиционог капитала у случају Кине. Поред тога што представљају увоз иностране штедње као извора инвестиционог капитала, стране директне инвестиције се, с правом, сматрају једним од потенцијално најзначајнијих фактора економског раста и међународног трансфера технологије и знања. Емпиријска истраживања су потврдила такав њихов потенцијал, али степен његовог искоришћења зависи од апсорпционог капацитета земље домаћина.Кина је имала највише стопе економског раста у последњој деценији, а њихов одговор на изазове глобалне економске кризе је био најуспешнији. Такође, Кина је највеће инвестиционо подручје у свету, а прилив страних директних инвестиција изузетно значајан, што је резултат привлачности саме кинеске привреде и мера за привлачење страних инвестиција. Кинеско искуство са ефектима присуства страних директних инвестиција је вишеструко, како позитивно тако и негативно, и изузетно корисно за остале земље. На другој страни, кинеске инвестиције у иностранству бележе брз темпо раста, иако су још увек малог обима у поређењу са најразвијенијим земљама, и везане су за токове трговине.

Кључне речи: Кина, економски раст, инвестиције, ефекти