УДК 341.645.2(596+593)
Библид: Vol. LXVI, br. 1-2
Vol. 66, No 1-2, стр. 51-70
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1402051N

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Mar 2014
Прихваћено: 15 Apr 2014

ОСВРТ НА ПРЕСУДУ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНОГ СУДА ПРАВДЕ У СЛУЧАЈУ МАНАСТИРА ПРЕА ВИХАР

NOVAKOVIĆ Marko (Mr Marko Novaković, istraživač-saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), marko@diplomacy.bg.ac.rs
VUČIĆ Mihajlo (Mr Mihajlo Vučić, istraživač-saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Дана 11. новембра 2013. године, Међународни суд правде је донео пресуду поводом захтева за интерпретацијом пресуде из 1962. године у случају Преах Вихар, спору о територијалном разграничењу између краљевине Тајланда и краљевине Камбоџе. Аутори су у овом раду извршили анализу како основне пресуде из 1962, тако и свеже донесене интерпретације пресуде. Најпре је сажето анализиран историјски контекст разлога за покретање спора пред Судом, да би се у главном делу рада аутори позабавили правном анализом пресуде и њене интерпретације. Посебан нагласак стављен је на начин резоновања Суда и последице које такав начин резоновања производи по суштинско разрешење спора и разјашњење појединих начела међународног права која уређују разграничење између држава на природним границама, али и на ширу праксу Међународног суда правде у сличним питањима.

Кључне речи: Преах Вихар, Међународни суд правде, интерпретација пресуде, Камбоџа, Тајланд, разграничење