УДК 341.3
Библид: Vol. LXVI, br. 1-2
Vol. 66, No 1-2, стр. 71-100
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1402071S

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jan 2014
Прихваћено: 15 Feb 2014

ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ ЗА ЗАШТИТУ (Р2П): ГЕНЕЗА И СМИСАО КОНЦЕПТА

ŠURLAN Tijana N. (Dr Tijana N. Šurlan, Docent na predmetu Međunarodno javno pravo, Kriminalističko policijska akademija, Beograd), tijana.surlan@kpa.edu.rs

Концепт одговорности за заштиту изузетно је актуелан концепт у међународним односима. Почев од његовог настанка 2001. године па до данас генерисана је значајна активност целокупне међународне заједнице, почев од појединачних држава, преко међународних организација, невладиних организација, бројних конференција, теоријских радова. Разлог за интензивно дебатовање о концепту лежи у његовој деликатности, могућности злоупотребљавања и неуједначеној примени. У предстојећем раду исцрпно је приказана генеза концепта одговорности за заштиту, почев од првог акта па до последњих усвојених у 2013. години. Тежиште рада је на упознавању читаоца са ставовима и решењима усвојеним у наведеним актима. Поред дескриптивног приказа, анализирају се и усвојена решења и износи финални закључак о стварном утицају и значају овог концепта на односе у међународној заједници.

Кључне речи: одговорност за заштиту, концепт, међународно хуманитарно право, међународна људска права, резолуције Генералне скупштине, резолуције Савета безбедности, извештаји Генералног секретара