УДК 341.224(282.243.743)
Библид: Vol. LXVI, br. 1-2
Vol. 66, No 1-2, стр. 183-205
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1402183P

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Mar 2014
Прихваћено: 15 Apr 2014

САРАДЊА ПРИБРЕЖНИХ ДРЖАВА У ПИТАЊИМА КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ МЕЂУНАРОДНИХ ВОДОТОКОВА С ОСВРТОМ НА АКТИВНОСТИ САВСКЕ КОМИСИЈЕ

PRERADOVIĆ Gordana (Mr sc. Gordana Preradović, Viši stručni saradnik za upravno-nadzorne poslove u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Rublike Srpske), g.preradovic@mgr.vladars.net

У раду се анализирају облици сарадње међу државама која је неопходна када се ради о питањима управљања, коришћења и заштите међународних водотока. Најчешћи вид сарадње је оснивање и ђеловање међународних ријечних комисија. Остали облици сарадње се манифестују кроз спровођење међусобних консултација и обавјештавања о релевантним чињеницама и околностима за конкретан водоток, као и заједнички мониторинг и еваулација стања и података значајних у превенцији наношења штете другој држави. Циљ овог рада је да се поред општег приказа и анализе елемената и видова сарадње међу државама у питањима коришћења и заштите међународног водотока, анализира и практична страна такве сарадње. Стога се анализира рад Савске комисије као институционалног оквира провођења координиране сарадње између држава потписница Оквирног споразума за заштиту слива ријеке Саве.

Кључне речи: међународни водоток, међународна сарадња, Оквирни споразум за слив ријеке Саве, Савска комисија