УДК 327.57(497.7)
Библид: Vol. LXVI, br. 3-4
Vol. 66, No 3-4, стр. 423-442
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1404423V

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jun 2014
Прихваћено: 01 Jul 2014

МАКЕДОНИЈА: ФАКТОР СТАБИЛНОСТИ ИЛИ НЕСТАБИЛНОСТИ У РЕГИОНАЛНОМ ПОДКОМПЛЕКСУ ЗАПАДНИ БАЛКАН?

VUČIĆ Sandra (Sandra Vučić, Ministarstvo odbrane R. Srbije, doktorand na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), sandra.vucic@gmail.com
MILENKOVIĆ Miloš (doktorand na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), milos.d.milenkovic@gmail.com

У студијама безбедности дуги низ година, а поготову у периоду Хладног рата, доминирале су теорије које су безбедност објашњавале ослањајући се претежно на војнополитичке аспекте, уз често пренаглашавање несумњивог значаја и утицаја великих сила на безбедносну динамику различитих региона и готово потпуно занемаривање локалних актера и начина на који они обликују исти регион. Управо Теорија регионалних безбедносних комплекса (ТРБК) представља значајан искорак у досадашњем проучавању међународне безбедности, јер као објекте безбедносне анализе поставља регионалне подсистеме (комплексе). У овом раду биће анализирани безбедносни проблеми са којима се суочава Македонија унутар регионалног безбедносног подкомплекса Западни Балкан (РБПКЗБ). Међутим, циљ овог истраживања неће бити само идентификација, дескрипција и мапирање проблема који су присутни у овом подкомплексу, а који утичу на безбедност Македоније, већ ће бити проблематизован њен положај унутар овог подкомплекса, где ће се методом сценарија представљати могући путеви кретања Македоније који ће у великој мери определити да ли ће она бити посматрана као фактор стабилности или фактор нестабилности у подкомлексу Западни Балкан. На крају истраживање ће обухватити одрживост идеје о Западном Балкану као трајном регионалном безбедносном подкомплексу, имајући у виду сложеност односа Македоније са Грчком која није део РБПКЗБ.

Кључне речи: Македонија, теорија регионалних безбедносних комплекса, регионални безбедносни подкомплекс Западни Балкан, велике силе, неореализам, конструктивизам