УДК 339.13
Библид: Vol. LXVI, br. 3-4
Vol. 66, No 3-4, стр. 321-337
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1404321R

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Aug 2014
Прихваћено: 01 Sep 2014

УЛОГА ПРОПИСА О КОНТРОЛИ КОНЦЕНТРАЦИЈА У СПРОВОЂЕЊУ ОПТИМАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

RAKIĆ Ivana (Mr Ivana Rakić, istraživač saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd), ivanarakic12@gmail.com

Сврха ex ante контроле концентрација јесте очување конкурентних тржишних структура путем контроле концентрација између учесника на тржишту које могу значајно нарушити конкуренцију. Све концентрације које прелазе утврђене финансијске прагове морају се пријавити националном телу за заштиту конкуренције и не смеју се реализовати док се не добије одобрење за њено спровођење. Приликом оцене ефеката концентрације, тело надлежно за заштиту конкуренције мора да размотри могуће негативне ефекте концентрације на конкуренцију и да забрани концентрацију уколико се процени да ће она нарушити конкуренцију. Циљ овог рада је да укаже на тешкоће утврђивања одговарајућег институционалног оквира у којем надлежно тело одобрава или забрањује концентрације. Аутор зато анализира неке од основних принципа на којима би контрола концентрација требало да се заснива и наглашава да прописи о контроли концентрација имају веома важну улогу у делотворном спровођењу оптималне политике заштите конкуренције.

Кључне речи: контрола концентрација, еx анте контрола, политика заштите конкуренције, право конкуренције