УДК 339.727.22
Библид: Vol. LXVII, br. 1
Vol. 67, No 1, стр. 79-105
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1501079S

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Feb 2015
Прихваћено: 01 Mar 2015

САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ГЛОБАЛНИМ ТОКОВИМА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

STOJADINOVIĆ JOVANOVIĆ Sandra (Dr Sandra Stojadinović Jovanović, docent, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu), sandra@ekof.bg.ac.rs

Значај страних директних инвестиција (СДИ), нарочито за мање развијене земље, није потребно посебно објашњавати имајући у виду бројне теоријске и емпиријске радове који указују на њихов значај и ефекте које прилив ових инвестиција у земљу може донети. Кретање ових инвестиција на глобалном нивоу прате значајне промене, нарочито последњих година, када је дошло не само до значајних промена у њиховом обиму, већ и у њиховој географској усмерености, као и у условима у којима се одвијају – условима нестабилности и кризних поремећаја, растућих регионалних и интеррегионалних интеграција и измењених политика СДИ. Трендови у њиховом кретању се одражавају и на индивидуалне земље, указујући на потребу за њиховим континуираним праћењем и детаљном анализом. Зато ће у раду бити идентификовани кључни трендови који карактеришу савремене глобалне токове страних директних инвестиција.

Кључне речи: стране директне инвестиције, савремени трендови, глобални токови СДИ