УДК 339.54:061.1(1:497.11)
Библид: Vol. LXVII, br. 1
Vol. 67, No 1, стр. 128-147
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1501128J

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ СВЕТСКОЈ ТРГОВИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

JELISAVAC TROŠIĆ Sanja (Dr Sanja Jelisavac Trošić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Makedonska 25, Beograd), sanja@diplomacy.bg.ac.rs
RAPAIĆ Stevan (Stevan Rapaić MA, istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Makedonska 25, Beograd), stevan@diplomacy.bg.ac.rs

Србија дужи низ година истрајава у намери да постане пуноправна чланица Светске трговинске организације. Земље које још нису постале чланице представљају незнатну мањину у укупној светској трговини, а Србија је једна од њих. Чланство у Светској трговинској организацији је и де фацто услов за приступање Европској унији. У раду се објашњава докле је Србија стигла на свом путу ка овој међународној организацији чији споразуми регулишу глобална правила међународне трговине. Посебна пажња посвећена је одговору на питање зашто је важно да Србија приступи овој организацији и шта се може закључити из искустава земаља региона. Аутори ће у раду покушати да образложе значај Светске трговинске организације за спољну трговину Србије, односно на који начин ће чланство Србије у овој организацији утицати на њене постојеће спољнотрговинске односе.

Кључне речи: Србија, приступање СТО, спољна трговина, Доха рунда, преговори