УДК 327:316.663(497:4-672EU)
Библид: 0025-8555, 67(2015)
Vol. 67, No 4, стр. 349-364
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1504349D

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jun 2015
Прихваћено: 01 Jul 2015

ЗАПАДНИ БАЛКАН: СТАЛНИ УСУД ЕВРОПСКЕ ПЕРИФЕРИЈЕ

ĐUKANOVIĆ Dr Dragan (Autor je viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dragandjuk@yahoo.co

Рад анализира какав је постојећи положај Западног Балкана у контексту савремених европских трендова и збивања. Аутор европске и евроатлантске интеграције сматра одређеним видом покушаја да се читав регион Западног Балкана са евидентне европске периферије „премести” у позицију полупериферије. Тежиште анализе је на бројним проблемима попут сталне ревитализације локалних етнонационализама, структурне економске кризе, високог нивоа присуства организованог криминала и корупције. Аутор наглашава да нису успели досадашњи бројни покушаји најутицајнијих фактора међународне заједнице – најпре САД-а и Европске уније – да се промовише побољшање односа између новонасталих држава и да се успостави својеврстан регионални идентитет. Аутор заступа тезу да је креирање антагонизујућих идентитета држава и нација Западног Балкана током распада бивше југословенске федерације главна препрека стварању заједничког идентитета. Аутор закључује да, имајући у виду трендове новог снажења етнонационализма и одређених форми екстремизма и радикализма, „премештање” Западног Балкана са европске периферије на полупериферију неће бити краткорочно, нити лако, што потврђују бројни унутрашњи проблеми и проблеми у билатералним односима.

Кључне речи: Западни Балкан, Европа, Европска унија, периферија, полупериферија, етнонационализми, економска криза