УДК 338.124.4:351.862/863
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 2-3, стр. 193-208
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1603193D

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jun 2016
Прихваћено: 15 Jul 2016

ПРОМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРЖАВЕ КАО БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМ

ĐORĐEVIĆ Ivica Lj. (Dr Ivica Lj. Đorđević, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti Univerzitet u Beogradu), djivica@gmail.com
JEFTIĆ Zoran (Dr Zoran Jeftić, docent, Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), jefticz@ymail.com

Друга половина XX века у међународним односима остаће забележена у историји као период највеће либерализације у сфери међународних економских односа. Многи фактори су погодовали овој чињеници. Пре свега, покушај да се отклоне околности које су у корену узрока претходних великих светских ратова. Са либерализацијом трговинских процеса паралелно се одвијао и процес раста јавног дуга који значајно ограничава активности државних институција. Због недостатка средстава у буџету, државе су приморане да се задужују и плаћају значајна средства на име камата. Посебно су у тешком положају земље у развоју које трпе разна условљавања и приморане су да прихватају неповољне аранжмане како би њихов систем уопште функционисао. Последице описане ситуације трпе грађани, пре свега, због недостатка средстава за финансирање рада јавног сектора. Здравствени систем, образовање и државна управа због разних рестрикција имају хронични дефицит и нису у стању да испрате потребе локалног становништва. Дисфункционалност националних институција представља безбедносни проблем пар еxцелленце.

Кључне речи: царине, јавни дуг, буџетски дефицит, људска безбедност