УДК 313:351.862/863(497.11)
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 2-3, стр. 225-241
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1603225R

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jun 2016
Прихваћено: 15 Jul 2016

СЕКУРИТИЗАЦИЈА ЗДРАВЉА: ДА ЛИ ЈЕ ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ?

ROKVIĆ Vanja (Dr Vanja Rokvić, docentkinja, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu), vanjarokvic@fb.bg.ac.rs

Рад разматра питање здравља (заразних болести, ХИВ/АИДС, биотероризма) са становишта националне и међународне безбедности, као и са становишта савремених претњи безбедности. Ауторка покушава да утврди зашто је значајно сагледати здравље кроз призму безбедности и како су поједине земље ово питање регулисале стратешким документима из области безбедности. Уједно, ауторка анализира стање јавног здравља у Републици Србији које је знатно деградирано након догађаја који су обележили последњу деценију XX века и указује да се много више напора мора предузети у правцу секуритизације здравља, и институционалног посматрања јавног здравља кроз призму безбедности. У супротном, ауторка закључује, Србија се у будућности може суочити са озбиљним недостатком капацитета за превенцију, сузбијање и санацију пандемија и других здравствених претњи и последица које ове претње могу оставити по националну безбедност државе.

Кључне речи: секуритизација, јавно здравље, заразне болести, ХИВ/АИДС, биотероризам, изазови и претње безбедности, национална и међународна безбедност