УДК
Библид:
Vol. 68, No 2-3, стр. 265-271
ДОИ:

Polemika
Примљено: 09 Nov 2016
Прихваћено: 10 Dec 2016

ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ ЦРНЕ ГОРЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

RADUNOVIĆ Miodrag (Miodrag Radunović, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, a obavljao je dužnost ministra zdravlja u Vladi Crne Gore od 2009. do 2014. godine),
RADUNOVIĆ Tatjana (Tatjana Radunović, Institut za javno zdravlje, Podgorica)
RADUNOVIĆ Lenka (Lenka Radunović, Dom zdravlja, Berane)

Ризици од масовних несрећа се свакодневно увећавају као и могуће последице по здравље људи, материјална добра и функционисање заједнице, тако да се пред државом поставља императив координиране активности за смањење ризика и последица у евентуалним ванредним ситуацијама. Циљ овог рада је да прикаже ниво спремности здравственог система Црне Горе за реаговање у ванредним околностима које директно угрожавају животе и здравље људи на бази анализе реакције система у догађајима праћеним великим бројем жртава, повређених и оболелих. Уочене су позитивне реакције, али и слабости које указују да се Национална стратегија за ванредне ситуације мора унапредити, као и да здравствени систем мора бити спреман на промптан одговор у ванредним ситуацијама. Зато мора деловати превентивно, јачати се и унапређивати кадровски, опремом, инфраструктуром, континуираном едукацијом. Важно је и дефинисати ризике, планове одговора и спремност прилагођавања новонасталој ситуацији.

Кључне речи: масовне несреће, ванредне ситуације, здравствени систем, организација, ресурси