УДК 314.151:551.583
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 4, стр. 309-326
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1604309D

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2016
Прихваћено: 01 Jun 2016

КЛИМАТСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ КАО СЛЕДЕЋА ФАЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ОСНОВА ЗА ПОНОВНО ПЛАНИРАЊЕ СВЕТСКОГ (НЕ)РЕДА

DUJIĆ Ivan (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

У свету који се брзо мења процес глобализације намеће дугорочан задатак: како одржати или преуредити постојећи светски (не)ред. Циљ овога рада је да укаже на појаву климатских избеглица у контексту проблема избеглица уопште. Заједнички именитељ свих избеглица је опасност да се наруше односи и постепено ослаби сарадња међу државама. Аутор ставља акценат на позитивну улогу избеглица у јачању и ревалоризацији мултикултурализма у постојећим друштвима и државама, као и на њихов допринос континуираном процесу глобализације. Рад такође има за циљ да укаже на одсуство потпуне надлежности међународних организација као центара доношења одлука. Важно питање и, у исто време, акутан проблем је како сачувати друштва и државе, укључујући и Србију, као историјски исход појаве климатских избеглица које највише прете да наруше њихову социјалну структуру.

Кључне речи: климатске избеглице, глобализација, поновно стварање светског (не)реда, међународна организација, друштво, држава, Србија