УДК 341.123:341
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 4, стр. 390-416
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1604390M

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2016
Прихваћено: 01 Jun 2016

УТИЦАЈ ОДЛУКА ПОЈЕДИНИХ ТИПИЧНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА: СЛУЧАЈ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

MIŠČEVIĆ Tanja (Vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), tanja.miscevic@eu.rs

У теорији и пракси међународног права дуго је присутна расправа о способности утицаја одлука међународних организација на процес стварања међународног права. Неспорно је да одлуке међународних организација заузимају све значајније место, али су дебате о правностваралачкој улози ових организација у савременом међународном праву још увек живе. Сагласности нема, а свакако да најшире расправе изазивају одлуке донете у међународној организацији универзалног карактера – Уједињеним нацијама. Кључни задатак нашег истраживања биће да анализом праксе доношења одлука у оквиру Уједињених нација и укрштањем различитих аргумената међународноправних школа мишљења, утврдимо утицај који ова организација има на стварање правила међународног права. Такође, настојаћемо да истражимо да ли одлуке донете у оквиру међународних организација носе са собом нешто више од „моралне и политичке снаге”, али и да проверимо домете тзв. меког права (soft law).

Кључне речи: међународне владине организације, Уједињене нације, Генерална скупштина УН, међународно право, одлуке, резолуције, меко право