УДК 321.7+327.57“2010/2014“
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 4, стр. 417-438
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1604417S

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jul 2016
Прихваћено: 01 Aug 2016

ИСПИТИВАЊЕ ДИЈАДИЧКЕ ВАРИЈАНТЕ ТЕОРИЈЕ ДЕМОКРАТСКОГ МИРА НА ПРИМЕРИМА СУКОБА ОД 2010. ДО 2014. ГОДИНЕ

STEKIĆ Nenad (Student master studija na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), nenad.stekic@fb.bg.ac.rs

Идеје о демократском (сепаратном) миру из времена просветитељства детаљније су теоријски разрађене током осамдесетих година двадесетог века и спроведен је велики број квантитативних емпиријских проучавања теорије демократског мира. У већини академских радова у обзир је узиман врло широк временски опсег испитивања, што је имплицирало неуједначену методолошку обраду доступних података из различитих периода и тиме смањивало валидност коначних налаза. Тумачење налаза и основних поставки на којима је теорија базирана такође представљају значајан проблем око којег још увек нема консензуса. Циљ рада је квантитативно испитивање експланаторног потенцијала теорије у савременом систему међународних односа. Аутор је укрштањем података о интензитету сукоба, базе Хајделбершког Института за међународне сукобе и степену демократичности држава (Политy4) анализирао основну тезу теорије демократског мира да демократске државе међусобно ступају у сукобе. Испитивање је обухватило 1985 регистрованих конфликата у периоду од 2010. до 2014. године. Аутор закључује да су полазне претпоставке основане, али да претпоставка да демократске државе међусобно не ратују, рестриктивно тумачено, није потврђена.

Кључне речи: теорија демократског мира, дијадички мир, демократија, сукоби, либерализам