УДК 355.02(4‐678EU)
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 1, стр. 5-19
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1701005I

Pregledni članak
Примљено: 06 Mar 2017
Прихваћено: 27 Mar 2017

ТРАНСФОРМАЦИЈА КАПАЦИТЕТА ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДБРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: ПРЕГЛЕД АКЦИОНОГ ПЛАНА ЕВРОПСКЕ ОДБРАНЕ

IGRUTINOVIĆ Milan (Istraživač saradnik u Institutu za evropske studije, Beograd), milan.igrutinovic@ies.rs

Рад анализира део активности усмерених на примену Глобалне стратегије Европске уније у оквиру настојања да се истраживање и развој у области одбрамбених технологија дубље интегришу кроз Акциони план европске одбране усвојен новембра 2016. године. Аутор разматра здружени ефекат разнородних безбедносних изазова пред којима се Европска унија налази и перцепције смањеног и неадекватног утрошка одбрамбених буџета претходних година, а потом сагледава политички оквир тих изазова и поједине покушаје Брисела да на њих одговори. Аутор заступа тезу да нова Глобална стратегија Европске уније у себи садржи и тежњу ка рационалнијем развоју војне индустрије зарад чега је успостављен Европски фонд за одбрану у склопу Акционог плана европске одбране. Нови институционални оквир и очекивано финансирање би требало да послуже као подстицај државама чланицама Уније да учине конкретније кораке ка интегрисању националних одбрамбених структура.

Кључне речи: Акциони план европске одбране, Глобална стратегија Европске уније, План примене за безбедност и одбрану, Европски фонд за одбрану, одбрана, безбедност