УДК 32.032:174 327:141.7
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 2-3, стр. 227-246
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703227T

Pregledni članak
Примљено: 08 Jul 2017
Прихваћено: 18 Sep 2017

НЕОКЛАСИЧНИ РЕАЛИЗАМ – РЕАЛИЗАМ ЗА 21. ВЕК

TRAPARA Vladimir (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Аутор се бави неокласичним реализмом, правцем насталим у оквиру реалистичке школе мишљења о међународним односима деведесетих година прошлог века. Циљ рада је да се кроз разматрање настанка и развоја правца у току те деценије и касније у 21. веку покаже да је он унапредио реалистичку школу мишљења и тако одговорио изазову који је за ову представљао завршетак Хладног рата. Ово унапређење састоји се у интеграцији системског нивоа анализе, на коме инсистира неореализам, са јединичним нивоом, од кога полазе класични реализам и друге школе мишљења о међународним односима. Аутор илуструје примену неокласичног реализма на проучавање међународних тема релевантних за 21. век кроз примере неколико значајних наслова који припадају правцу, али и навођењем сопствене примене правца.

Кључне речи: неокласични реализам, међународни односи 21. века, Други светски рат, спољна политика САД, нивои анализе