УДК 327::321.07
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 2-3, стр. 285-308
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703285K

Pregledni članak
Примљено: 10 Aug 2017
Прихваћено: 18 Sep 2017

МАРКСИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

KOSTIĆ Marina T. (Doktorant na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), spec.marinakostic@gmail.com

Година када се обележава стогодишњица руске револуције представља прави моменат за разматрање савремених проблема и домета марксистичких теорија међународних односа. Циклично кретање глобалног капитализма у периоду од 1990. до 2017. године допринело је оживљавању интересовања за марксистичке тезе у новој потрази за начинима превазилажења капитализма. Рад анализира актуелна питања којима се марксистичка мисао међународних односа данас бави и то померање тежишта са односа Исток‐Запад на однос Север‐Југ, трансформацију функција државе сходно потребама транснационалног капитала, комбинацију употребе силе и сагласности у стварању хегемонистичког светског поретка, светску економску кризу и кризу еврозоне и примену мера штедње као одговор на наведене кризе, јачања антикапиталистичких и „антисистемских” покрета и политичких партија и њихову повезаност са државама попут Русије и земалја Латинске Америке. Ауторка наведена питања разматра са теоријског становишта неомарксизма и постмарксизма, те „новог марксизма” као новог тумачења дела Карла Маркса, првенствено до сада необрађених текстова и ставова везаних за ваневропско подручје. Ауторка закључује да се дијалектички материјализам изнова потврђује као неизоставно средство откривања стварних механизама функционисања савременог светског поретка.

Кључне речи: марксизам, неомарксизам, постмарксизам, теорија система, теорија зависности, развој, транснационална држава, глобални капитализам, хегемонија, неједнакост