УДК 327::911.3(497.11)\"20\"
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 4, стр. 401-422
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1704401P

Оригинални научни рад
Примљено: 04 Sep 2017
Прихваћено: 16 Oct 2017

ГЕОПОЛИТИЧКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ СПОЉНОПОЛИТИЧКОГ ПОЗИЦИОНИРАЊА СРБИЈЕ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

PROROKOVIĆ Dušan (Istraživač‐saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dusan@diplomacy@bg.ac.rs

Спољнополитичко позиционирање државе је процес на који утичу најмање три индикатора: географски положај, структура светског политичког система и историјска искуства. Сва три наведена индикатора су повезана са феноменом просторне (географске) дистрибуције моћи кључних актера међународне политике, на регионалном или глобалном нивоу, данас или у прошлости. Због тога их можемо посматрати као геополитичке детерминанте, било да је реч о тренутном природно‐географском и друштвено‐ географском положају Србије, трансформацији структуре светског политичког или разумевању историјских процеса са геополитичком димензијом. Аутор анализира геополитичке детерминанте које су повезане са сва три индикатора истовремено и износи предлоге како спољнополитичко позиционирање Србије треба да се изведе. Рад се састоји из пет делова. У уводном делу аутор описује шта спољнополитичко позиционирање подразумева и како се угла различитих теорија сагледава. У другом делу се разматра појам геополитичких детерминанти које утичу на спољну политику земље. Трећи део је посвећен анализи геополитичких детерминанти повезаних са три индикатора спољнополитичког позиционирања Србије. У четрвтом делу се описује тренутна спољна политика Србије и упоређује са налазима из трећег дела. У завршном делу рада аутор упоредно анализира шта би требало чинити, а шта се тренутно чини.

Кључне речи: геополитика, спољна политика, Србија, Балкан, светски политички систем, спољнополитичко позиционирање, геополитичке детерминанте