УДК 005.44+323.1(=163.41)
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 4, стр. 465-482
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1704465S

Pregledni članak
Примљено: 04 Sep 2017
Прихваћено: 16 Oct 2017

СВЕТСКО ДРУШТВО РИЗИКА И ЗАШТИТА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

STOJANOVIĆ Stanislav S. (Dr Stanislav Stojanović je redovni profesor u Institutu za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije), stanislav.stojanovic@mod.gov.rs
ĐORĐEVIĆ Branislav (Dr Branislav Đorđević je vanredni profesor u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd)

Глобализација није донела нити хармонију ни безбедност, већ драматичан пораст асоцијалних трендова који је допринео да светско друштво ризика увелико постане друго име за савремени свет. Детериторијализовани ризици су данас све мање национални а све више глобалан феномен, а међузависност доприноси да савремена друштва буду објективно укључена у недобровољну заједницу ризика. Процеси успостављања глобалног друштва подстакли су појаву ризика које је све теже контролисати јер укидају значај простора, времена и граница. Идентитетска криза и угрожавање унутрашње кохезије Европске уније, мигрантска криза, економско посртање и одсуство заједничке европске перспективе чине да је европски простор увелико престао да буде узоран постнационални модел. Интензивирање проблема и изазова у социјализацији Балкана, пре свега проблеми Косова и Метохије и Македоније и ревитализација идеје о етничком обједињавању албанске етничке заједнице, проблеми устројства Босне и Херцеговине, као и комплексност социо‐економског и политичког контекста балканских друштава, посебно њихова несмањена етничка и верска дистанцираност, отежавају процес претварања Балкана у простор дуготрајне стабилности. Аутори закључују да наведени процеси и обележја стратегијске реалности представљају незаобилазне чиниоце који ће утицати на политичке и безбедносне процесе у ближем и даљем окружењу Србије, излажући је нимало лаким искушењима у заштити виталних националних интереса. Разумевање и процењивање смера и динамике њиховог развоја, посебно импликација на безбедност Србије, имају посебан значај у дефинисању оквира њене концептуалне и стратегијске припремљености у заштити виталних националних интереса у будућности.

Кључне речи: безбедност, друштво ризика, Европа, Балкан, национални интереси, Србија