УДК 327+355.02
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 4, стр. 506-527
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1704506J

Pregledni članak
Примљено: 04 Sep 2017
Прихваћено: 16 Oct 2017

СИНЕРГИЈА СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ И ОДБРАНЕ ДРЖАВЕ

JEREMIĆ Zlatan (Istraživač‐saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), zlatan@diplomacy.bg.ac.rs

Однос подсистема спољне политике и одбране државе има узрочно‐последичан карактер, али ипак са значајнијим утицајем спољне политике на одбрану државе. Систем одбране државе је релативно самосталан фактор, али у пракси функционише и као средство спољне политике које доприноси успешнијем остваривању и заштити националних интереса на међународном плану. Аутор настоји да одговори на питање који се однос државних подсистема спољне политике и одбране може сматрати оптималним у настојањима државе да оствари и заштити виталне интересе у актуелном стању међународних односа. Сваки од наведених подсистема има специфичности организовања и функционисања у процесу креирања и практиковања спољне политике. Однос државних подсистема спољне политике и одбране највидљивији је у правно‐нормативном уређењу, садржајима спољнополитичких ставова највиших државних руководилаца и стратегијским документима, функционалној повезаности, учешћу у регионалним и глобалним међународним иницијативама и организацијама, учешћа у мултинационалним операцијама, као и у процесу снабдевања информацијама државног руководства потребним за спољнополитичке одлуке. Кроз анализу и опис постојећег стања у подсистему спољне политике и одбране, као и њиховог међусобног односа идентификовани су критични елементи система и процеси како би се могли превазићи у пројекцији спољне политике државе.

Кључне речи: државни подсистем спољне политике, државни подсистем одбране, креирање и реализација спољне политике, стратегијска опредељења, дрзавни интереси, сарадња, међусобни утицаји