УДК 330.54:061.1(100)( 497.11)
Библид: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 1, стр. 28-46
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1801028J

Pregledni članak
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРИСТУПАЊЕ СВЕТСКОЈ ТРГОВИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КАО ЈЕДАН ОД ЦИЉЕВА СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ

Dr Sanja JELISAVAC TROŠIĆ (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), sanja@diplomacy.bg.ac.rs

Рад анализира динамику приступања Светској трговинској организацији (СТО) отпочетог 2005. године као једну од детерминанти спољне политике Србије на почетку 21. века. Ауторка тежиште анализе ставља на користи које би наша земља имала у виду олакшаног приступа тржишту земаља чланица те међународне организације и испуњења једног од кључних услова у преговорима за приступање Европској унији (Поглавље 30). Будући да је Србија увозно зависна земља са високим спољнотрговинским дефицитом, ступање у СТО поједноставило би успостављање трговинских токова са новим партнерима и примену извозно оријентисаног модела раста наше привреде. Мултилатерални преговори који се одвијају под окриљем СТО нуде потенцијал за одржавање дугорочног раста, стимулисања трговине и инвестиција и одрживог привредног развоја. Србија као мала држава није у стању да са националним капацитетима самостално активно ствара, развија и одржава економске односе са државама широм света, па би улазак у СТО омогућио домаћим предузећима да под знатно повољнијим условима извозе и у државе са којима Србија нема већ склопљене споразуме о трговинским односима. Ауторка сагледава досадашње резултате Србије у овом процесу, идентификује отворена питања и проблеме и указује на бројне препреке на које је наша земља наишла, али и на путеве како се може успешно довршити поступак приступања СТО.

Кључне речи: СТО, ГАТТ, међународна трговина, либерализација, Европска унија, Србија