УДК 321.01:327
Библид: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 1, стр. 71-95
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1801071L

Pregledni članak
Примљено: 21 Jul 2017
Прихваћено: 16 Oct 2017

РАЗЛИЧИТА СХВАТАЊА МОЋИ ДРЖАВЕ КАО КЉУЧНОГ ПОЈМА РЕАЛИСТИЧКОГ ТЕОРИЈСКОГ ПРИСТУПА

LIPOVAC Milan (Docent na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), milanlipovac@gmail.com

Појам моћи државе се у науци о међународним односима озбиљније проучава већ скоро седам деценија. Аутор даје преглед одређења моћи државе из перспективе реалистичког теоријског приступа, али и представника других теоријских приступа који су се бавили овим појмом. Нагласак је стављен на три преовлађујућа схватања моћи: моћ схваћена као контрола над ресурсима, моћ схваћена као контрола над актерима и моћ схваћена као контрола над догађајима, односно исходима. Теоријска дискусија допуњена је предностима и недостацима сваког од ових схватања моћи државе, а са циљем њихове систематизације и евенуталне помоћи при одабиру адекватног одређења моћи у спровођењу конкретних истраживања. Аутор закључује на то да појам моћи државе превазилази оквире реалистичког теоријског приступа и представља један од кључних појмова (по неким ауторима и кључни појам) у проучавању међународних односа, као и да свако од представљених схватања моћи има своје место у теоријско-појмовном апарату науке о међународним односима и студијама безбедности.

Кључне речи: реализам, држава, моћ, контрола ресурса, контрола актера, контрола догађаја и исхода