УДК 347.952:341.645.2(4-672EU)
Библид: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 2, стр. 208-230
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1802208D

Оригинални научни рад
Примљено: 09 Jul 2018
Прихваћено: 20 Aug 2018

ИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА: АКТУЕЛНА ПИТАЊА

ĐUKANOVIĆ Anđela (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), andjela@diplomacy.bg.ac.rs

Регионална заштита људских права пред Европским судом за људска права неоспорно је најефикаснија. Упркос томе, у последње време се могу уочити извесни проблеми са извршавањем пресуда у којима је утврђено кршење Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода услед структуралних или системских проблема. Очување ауторитета пресуда Суда од суштинског је значаја за функционисање установљеног система заштите људских права. Одбијање извршења пресуде од стране одговорне државе недавно је довело до примене посебне процедуре по први пут у пракси Суда, па ауторка поставља питање потребе примене овакве процедуре, односно потребе реформе система надзора над извршењем пресуда Европског суда за људска права уопште. Пресуде суда се у принципу поштују осим када је реч о политички спорном питању или о ситуацији када су потребне значајне и сложене интервенције у домаћем правном поретку. Ауторка закључује да је мало веровато да би нека посебна процедура за надзор омогућила извршење оваквих пресуда и наглашава појаву све веће конкретизације мера нематеријалног карактера у пракси Европског суда за људска права.

Кључне речи: извршење пресуда, људска права, Европски суд за људска права, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Савет Европе.