УДК 341.123.042
Библид: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 3, стр. 337-359
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1803337G

Pregledni članak
Примљено: 31 Aug 2018
Прихваћено: 08 Oct 2018

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА КАО ЈЕДАН ОД МОГУЋИХ МОДЕЛА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

GORDANIĆ Jelica (Istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jelica@diplomacy.bg.ac.rs

Рад разматра процес ревитализације Генералне скупштине у случају формирања новог органа у систему Уједињених нација – Парламентарне скупштине. Заснована на мањку демократског капацитета Уједињених нација, Парламентарна скупштина би, према мишљењу утицајних појединаца и невладиних организација, директним укључивањем грађана могла допринети побољшању целокупног система Уједињених нација. Ауторка анализира могућности оснивања Парламентарне скупштине, њене потенцијалне надлежности и испитује начине на које би ово тело могло допринети ревитализацији Генералне скупштине. Рад указује на то да формирање Парламентарне скупштине може допринети актуелизацији агенде, побољшању квалитета резолуција и смањењу броја понављајућих резолуција Генералне скупштине, те остварењу индиректног утицаја на повећање транспарентности рада Савета безбедности. Ауторка види недостатке у погледу финансирања и састава Парламентарне скупштине као могућу претњу за успостављање овог тела, али и сметњу по процес ревитализације Генералне скупштине. Ауторка закључује да би оснивање Парламентарне скупштине могло да у одређеној мери допринесе унапређењу рада Генералне скупштине, али да не би пружило потпуни одговор на процес ревитализације овог органа.

Кључне речи: ревитализација, Генерална скупштина, Парламентарна скупштина, Уједињене нације, демократски дефицит