УДК 355.1:[327.51(1-622NATO)(497)
Библид: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 4, стр. 432-451
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1804432K

Pregledni članak
Примљено: 03 Dec 2018
Прихваћено: 17 Dec 2018

УТИЦАЈ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ОКОЛНОСТИ НА СТВАРАЊЕ ПОСТМОДЕРНИХ ВОЈСКИ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: СЛУЧАЈЕВИ ХРВАТСКЕ И АЛБАНИЈЕ

KUVEKALOVIĆ Jovanka (Studentkinja doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), kuvekalovicj@gmail.com

Рад тестира ваљаност теоријског концепта Чарлса Москоса о постмодерном развоју војске применом на случајеве Хрватске и Албаније услед њихове условљености геополитичким околностима у виду интеграционих процеса у НАТО. Након завршетка Хладног рата и окончања биполарне поделе света промењен је и геополитички контекст, што је утицало на промену карактера безбедносних претњи, физиономије ратовања, па самим тим и карактера оружаних снага. Појава савремених безбедносних ризика условила је адаптацију капацитета НАТО-а у функцији његовог опстанка и доприноса миру и стабилности на регионалном и међународном нивоу, а бојазан извесног броја европских држава да се не могу самостално суочити са асиметричним претњама изнедрила је потребу интеграције у Алијансу. Ауторка узима Републику Хрватску и Републику Албанију као релевантне за предмет овог истраживања будући да је реч о првим земљама Западног Балкана које су постале чланице НАТО-а, а анализу усредсређује на званична стратегијскодоктринарна документа. Ауторка закључује да је стварање постмодерних војски земаља Западног Балкана и чланица НАТО-а, односно Хрватске и Албаније, условљено геополитичким околностима насталим након Хладног рата.

Кључне речи: постхладноратовска ера, постмодерна војска, геополитика, НАТО, Западни Балкан, Албанија, Хрватска