УДК 355.42/.43(477)
Библид: 0025-8555, 71(2019)
Vol. 71, No 4, стр. 423-446
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1904423P

Оригинални научни рад
Примљено: 17 Sep 2019
Прихваћено: 02 Dec 2019

РУСКЕ ВОЈНЕ ХИБРИДНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У УКРАЈИНИ: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ТАКТИКЕ САВРЕМЕНОЈ СТРУКТУРИ РАТА

PEJIĆ Igor (Doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), amon.sum@gmail.com

Рад разматра валидност концепта хибридног рата на основу случаја руских операција у Украјини и начина на који се војна сила примењује у погледу употребе оружаних и неоружаних средстава и динамичне природе војне стратегије која се константно прилагођава променљивом карактеру нове генерације ратова. Ескалација украјинске кризе оживела је појам хибридног рата старог више од једне деценије. Експанзија у примени термина „хибридно ратовање” настала је као последица учесталог понављања на глобалном нивоу, што је изазвало промену значења самог појма. Аутор анализира оперативне и тактичке сегменте војно-политичких дешавања на Криму и у региону Донбаса и промене које су уследиле у начину коришћења оружаних снага. Аутор полази од тезе да измењена физиономија савременог рата, условљена многобројним социо-економским и технолошким променама, захтева адаптацију војне стратегије и тактике у погледу ефикасности и интензитета употребе расположивих средстава како би се испунили геополитички циљеви. У раду су коришћени различити извори, примарног и секундарног карактера, као неопходна теоријска и емпиријска подлога на основу које је сагледан случај рата у Украјини и ангажман руских оружаних снага. Аутор закључује да је у савременим оружаним снагама Руске Федерације дошло до делимичног премештања Клаузевицевог центра гравитације са стратешког на ниже нивое, попут оперативног и тактичког, те да је руска армија успела да се ефикасно модернизује упркос бројним тешкоћама које су уследиле након распада Совјетског Савеза.

Кључне речи: геополитика, хибридно ратовање, оружане снаге Русије, рат, стратегија, Украјина