УДК 327::911.3
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 1, стр. 129-157
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001129M

Оригинални научни рад
Примљено: 23 Dec 2019
Прихваћено: 16 Mar 2020

НЕОКЛАСИЧНА ГЕОПОЛИТИКА: ПРЕЛИМИНАРНИ ТЕОРИЈСКИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДОЛОШКЕ СМЕРНИЦЕ

MORGADO Nuno (Adjunct Professor, Institute of Political Studies, Charles University, Prague, and Research Fellow, CIAS – Corvinus University of Budapest, Hungary), nuno.morgado@fsv.cuni.cz

Рад настоји да изједначи геополитичке студије и неокласичну геополитику. Сходно томе, циљеви овог рада су превасходно концептуални и операционални, и усмерени су на представљање нових оригиналних дефиниција геополитичких студија, те на објашњење неокласичног геополитичког модела и његових варијабли: системских подстрека, перцепције и способности геополитичких делатника и исхода спољне политике (превасходно геополитичког дизајна). Аутор сматра да централни проблем лежи у повезивању неколико теоријских и методолошких доприноса ка кохерентном и новом геополитичком моделу, у оквиру ограничења феноменолошке сфере и сфере меког позитивизма. Структура овог квалитативног рада подељена је на две целине које: 1) формулишу ланац теоријских основа геополитичких студија, и 2) описују методолошке кораке које геополитичке студије могу употребљавати. Аутор пружа: а) нову дефиницију геополитичких студија; б) објашњење појма геомисгуиденце; ц) разлагање и уоквиравање Рацеловог појма „осећаја простора” (Раумсинн); и д) систематизује и процењује литературу геополитичких студија на различитим језицима, из перспективе теорије и методологије. Наведени налази окренути су ка практичним аспектима операционализације геополитичких студија, са закључком да анализа локације државе није довољан конститутивни елемент геополитичких студија као приступа проучавања међународних односа.

Кључне речи: геополитичке студије, методологија, потенцијал, геополитички делатник, геополитички дизајн, спољна политика