УДК 327(728) 338.124.4(728)
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 4, стр. 733-752
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2004733D

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Sep 2020
Прихваћено: 23 Nov 2020

ПОЛИТИЧКА (НЕ)СТАБИЛНОСТ ДРЖАВА СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ

DUJIĆ Ivan (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Рад анализира корелацију између сложених и вишедимензионалних међународних односа у 21. столећу и политичку стабилност на националном нивоу на примеру држава Средње Америке као историјски и стратешки важног подручја Западне хемисфере. Аутор указује на политичку (не)стабилност која се разматра и као општи феномен у економији и политици, и као посебан феномен који се односи на државе Средње Америке. Главни део анализе утврђује и констатује могуће чиниоце који доводе до политичке (не)стабилности држава Средње Америке. Статус ових држава одређен је значајним утицајем САД-а које су оставиле дубок траг током Хладног рата и након њега. Подршка САД-а даљем развоју капитализма током Хладног рата није дугорочно решила питање комуникације у домену јавне политике – битне за успостављање и одржавање политичке стабилности држава Средње Америке. Претензију САД-а да задрже примат у развоју капитализма, након Хладног рата, може довести у питање растући утицај Кине. Аутор закључује да постоји могућност да се државе Средње Америке ослободе доминантне улоге САД-а у развоју капитализма, под условом да се раст и утицај Кине након глобалне пандемије настави.

Кључне речи: политичка (не)стабилност, Средња Америка, САД, Кина, капитализам, Хладни рат, постхладноратовски период