УДК 327:329.12
Библид: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 2, стр. 284-309
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2102284V

Pregledni članak
Примљено: 13 Apr 2021
Прихваћено: 14 Jun 2021

РЕЛАЦИОНИЗАМ И ПРОМЕНА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА: ПРИМЕР УТИЦАЈА АЛГОРИТАМСКЕ МОЋИ НА СТРУКТУРУ СВАКОДНЕВИЦЕ И ПОЈАВУ НАЦИОНАЛНОГ ПОПУЛИЗМА

VUKELIĆ Miloš (Istraživač saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), milos.vukelic@fpn.bg.ac.rs

Циљ овог рада је да укаже на простор изучавања феномена националног популизма из перспективе науке о међународним односима и да пружи допринос у виду интерпретације зашто је до појаве националног популизма у Европској унији (ЕУ) и САД дошло након 2014. године. Појавом националног популизма у САД и земљама ЕУ уздрман је опстанак либерално-демократског парадокса. Постоји велики број научних објашњења која претендују да разумеју како је до овога дошло, а та објашњења аутор своди на културне, економске и политичке аргументе, као и аргументе људске природе и дугорочне логике модернизма. Међутим, остављен је простор да се одговори зашто је до појаве националног популизма дошло баш 2014. године и то истовремено у државама ЕУ и САД. Аутор из релационистичке перспективе науке о међународним односима тврди да је до промене на међународном плану дошло због деловања процеса који обликују људску свакодневицу. Потврда овакве тезе захтева интердисциплинарни преглед постојеће литературе релационизма у међународним односима, свакодневног национализма, потом литературе која се бави утицајима алгоритамске моћи на структуру људског присуства на интернету, и постојећих радова који указују на то да је извор снаге националног популизма, како умереног тако и екстремног, управо свакодневно присуство на интернету. Доказивањем тезе, аутор указује на значај изучавања процеса како би се разумели догађаји и промена у међународним односима након 2014. године.

Кључне речи: релационизам, међународни односи, свакодневни национализам, алгоритамска политика, алгоритамска моћ, национални популизам, либерално-демократски парадокс