УДК 339.923(4-672:497-15)
Библид: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 4, стр. 617-636
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2104617D

Оригинални научни рад
Примљено: 04 Sep 2021
Прихваћено: 17 Nov 2021

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ НА БАЛКАНУ НАКОН 1999. ГОДИНЕ: ЕВРОПСКА ИСКУСТВА И ЊИХОВА ПРИМЕНА

ĐUKANOVIĆ Dragan (Dr Dragan Đukanović je redovni profesor Univerziteta u Beogradu Fakulteta političkih nauka), dragandjuk@yahoo.com
DAŠIĆ Marko (Dr Marko Dašić je docent na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka)

У овом раду аутори компаративно анализирају развој регионалне сарадње у Европи након Другог светског рата и на Западном Балкану од 1999. године. У том контексту они указују на сличности и разлике западнобалканске регионалне сарадње (са посебним акцентом на период после 2006. године односно после преобликовања Пакта за стабилност у Југоисточној Европи у Регионални савет за сарадњу и након 2014. године од покретања Берлинског процеса), са сличним формама сарадње у Европи попут Нордијског савета министара, Вишеградске групе и Бенелукса. Стога аутори приступају упоредној анализи састава ових регионалних форума и њиховим областима сарадње са Саветом за регионалну сарадњу, Процесом сарадње у Југоисточној Европи и Берлинским процесом. С тим у вези аутори констатују да постоје више него очигледне сличности регионалне сарадње на Западном Балкану пре свега са Вишеградском групом, а у значајној мери и са Бенелуксом. У нешто мањој мери постоји сличност регионалне сарадње на Балканском полуострву са нордијским видовима, а пре свега захваљујући изостанку формирања Парламентарне скупштине Западног Балкана превиђене 2013. године.Аутори закључују да постоје бројне препреке успостављању интензивније и продубљеније регионалне сарадње на Западном Балкану, а пре свега везано за изостанак вишестрано прихваћеног регионалног идентитета, различите интересе лидера држава у региону везано за њену „изворност“, конфронтиране ставове доминантних мњења и предоминантне утицаје различитих западних актера.

Кључне речи: регионална сарадња, модели сарадње, Европа, Западни Балкан, Бенелукс, Вишеградска група, нордијска сарадња, Берлински процес, Савет за регионалну сарадњу