УДК 327:316.7(510:497.6)
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 1, стр. 103-128
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2201103S

Pregledni članak
Примљено: 14 Mar 2022
Прихваћено: 30 Mar 2022
CC BY-SA 4.0

КИНЕСКА КУЛТУРНА МЕКА МОЋ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Ljiljana STEVIĆ (Ljiljana Stevic, Assistant Professor, Faculty of Philology, University of Banja Luka), ljiljana.stevic@unibl.org

У раду је анализиран утицај који кинеска јавна дипломатије и мека моћ (културна мека моћ) имају на јавно мнење у Босни и Херцеговини. Тестиране су три специфичне слике које Кина жели да пројектује у Босни и Херцеговини: Кина као древна цивилизација, лидер земаља у развоју и одговоран партнер у међународној заједници. Разматра се да ли културна мека моћ, примењена путем Конфуцијевих института, програма академске размене и тхинк танк институција, утиче на перцепцију јавности у Босни и Херцеговини. У првом делу рада дат је теоријски оквир јавне дипломатије, меке моћи и културне дипломатије, док се у другом оцртава институционални, дипломатски и регулативни оквир меке моћи и представљају заинтересоване стране, односно академска размена и Конфуцијеви институти. У завршном делу анализиране су анкета и интервјуи и представљени резултати о томе како ови различити алати јавне дипломатије обликују перцепцију Кине у Босни и Херцеговини. Рад се закључује тврдњом да се мека моћ кинеске јавне дипломатије остварује у Босни и Херцеговини, као и да је она прихваћена.

Кључне речи: културна мека моћ, јавна дипломатија, културна дипломатија, државни имиџ, Конфуцијеви институти, академска размена