УДК 341.76(560)
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 4, стр. 531-556
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2204531L

Оригинални научни рад
Примљено: 05 Sep 2022
Прихваћено: 23 Oct 2022
CC BY-SA 4.0

ДИПЛОМАТСКО ПОСРЕДОВАЊЕ ТУРСКЕ КАО СРЕДСТВО ПОЗИЦИОНИРАЊА У НОВИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОКОЛНОСТИМА

LAZIĆ Vuk (Istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vuk.lazic@diplomacy.bg.ac.rs

Актуелна криза међународног поретка отворила је низ озбиљних питања о њеним далекосежним последицама, перспективама развоја, могућностима превазилажења, као и о тренду (ре)позиционирања регионалних актера. У јеку украјинског сукоба, посебну научну пажњу привукли су покушаји дипломатског посредовања предузети од стране Турске. У циљу бољег разумевања стратешког усмерења и актуелне позиције Турске, основна намера овог чланка усмерена је ка расветљавању одлика, димензија и функције дипломатског посредовања у оквиру њене спољне политике. Први део чланка разматра шири теоријски оквир посвећен одликама, димензијама, фазама и предусловима дипломатског посредовања. Након тога представљен је сажет приказ основних одлика њеног комплексног државно-националног усмерења. На основу иницираних и реализованих медијаторских процеса посматраних у дужем временском периоду, на широком простору од Балкана, Блиског истока, до Кавказа и Централне Азије, средишњи део чланка разматра битне карактеристике, мотиве, циљеве и функцију дипломатског посредовања у оквиру спољне политике Турске. На основу изложеног може се извести закључак да дипломатско посредовање представља важно тактичко и спољнополитичко средство позиционирања Турске у савременим и наступајућим међународним околностима.

Кључне речи: Турска, дипломатско посредовање, Блиски исток, Балкан