УДК 327:341.31
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 4, стр. 583-609
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2204583S

Прегледни рад
Примљено: 21 Jul 2022
Прихваћено: 12 Sep 2022
CC BY-SA 4.0

О ИДЕЈИ ЗЛА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

STEKIĆ Nenad (Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nenad.stekic@diplomacy.bg.ac.rs
KORAĆ Srđan T. (Viši naučni saradnik, Institut za političke studije, Beograd), srdjan.korac@ips.ac.rs

Рад пружа увид у позиционирање идеје зла у савременој теоријској дебати унутар науке о међународним односима и разматра начине дискурзивне злоупотребе те идеје у империјалној пракси очувања и ширења либералног мира у раном 21. веку. Аутори прво представљају основне поставке у концептуализацији и типологизацији зла, те разматрају како су Русоова и Кантова концепција порекла моралног зла посредно условиле диференцијацију епистемолошких приступа у проучавању мрачне стране међународних односа. У средишту анализе налазе се противречности које настају у процесу вредновања зла у вртлогу светске политике, и то у погледу ситуационе легитимизације злих поступака, значаја групног чињења зла, релативизације емпатичке реакције на патње „других” и империјалне тактике злоупотребе етичких аргумената против тзв. нелибералних држава. Аутори представљају и поједина становишта која би требало да објасне начине и подстакну да дође до превазилажења „другости” у светској политици посредством самопреображаја и преображаја односа са тим „другима”. Аутори закључују да идеја зла, онако како се тумачи у кључу преовлађујуће позитивистичке епистемологије у науци о међународним односима, и то једнако у (нео)реалистичкој и институционалистичкој варијанти, и даље пружа (псеудо)легитимацијски основ за политику интервенционизма либералних постиндустријских демократија против земаља „отпадника” са глобалне периферије.

Кључне речи: међународни односи, светска политика, зло, етика, космополитанизам, насиље, ратовање