ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА НЕЕТИЧНОГ ПОНАШАЊА

Главни и одговорни уредник Међународних проблема је дужан да покрене одговарајући поступак уколико разумно сумња или утврди да је дошло до повреде етичких стандарда прописаних Кодексом понашања у научноистраживачком раду – било у објављеним чланцима или у још необјављеним рукописима. Свако може да у било ком тренутку пријави главном и одговорном уреднику сумњу о постојању повреде етичких стандарда уз достављање ваљаних доказа.

Главни и одговорни уредник ће у договору са Уређивачким одбором одлучити о покретању поступка који има за циљ проверу изнесених навода и доказа. Током тог поступка сви изнесени докази сматраће се поверљивим материјалом и биће предочени само особама које су непосредно укључене у поступак. Ауторима за које постоји разумна сумња да су прекршили етичке стандарде биће дата могућност да одговоре на редочене доказе и изнесу сопствену аргументацију.

Главни и одговорни уредник у сарадњи са Уређивачким одбором – и, ако је то потребно, групом стручњака – окончава поступак тако што доноси одлуку о томе да ли је дошло до повреде етичких стандарда. У случају да је поступком утврђена повреда, она се истом одлуком класификује као лакша или тежа. У теже повреде етичких стандарда убрајају се плагијат, лажно ауторство, измишљање и кривотворење података и/или научних резултата и екстензивно аутоплагирање (преко 50% од укупног текста рукописа или објављеног чланка).

Поред одбијања предатог рукописа или повлачења већ објављеног рада (у складу са процедуром описаном у одељку Повлачење већ објављених радова) предвиђене су и следеће мере, које се могу примењивати засебно или кумулативно:

  • У случају лакше повреде етичких стандарда, ауторима се изриче забрана објављивања у трајању од две године;
  • У случају теже повреде етичких стандарда или два или више пута поновљене лакше повреде, ауторима се изриче забрана објављивања у трајању од пет до десет година;
  • Објављивање саопштења или уводника у којем се описује утврђен случај повреде етичких стандарда;
  • Слање службеног обавештења непосредном руководиоцу и/или послодавцу прекршиоца;
  • Упознавање релевантних научнихи стручних организација или надлежних органа са случајем како би могли да предузму одговарајуће мере.

Приликом поступања у случајевима неетичног понашања главни и одговорни уредник и Уређивачки одбор се руководе смерницама и препорукама Одбора за етику у издаваштву (http://publicationethics.org/resources/).