Повлачење већ објављених радова

У случају кршења права издавача, носилаца ауторских права или аутора, повреде професионалних етичких кодекса, тј. у случају слања истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре, као и у свим другим случајевима тежих повреда етичких стандарда прописаних Кодексом понашања у научноистраживачком раду, објављени рад се мора повући. У неким случајевима већ објављени рад се може повући и како би се исправиле накнадно уочене грешке.

У погледу повлачења рада, главни и одговорни уредник и Уређивачки одбор Међународних проблема руководе се одговарајућим смерницама Одбора за етику у издаваштву (https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf).