УДК 330:322.01:336.717]497.11)
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 4, стр. 505-535
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1104505M

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Nov 2011
Прихваћено: 15 Dec 2011

СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У БАНКАРСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ИСТРАЖИВАЊЕ МОТИВА

MARINKOVIĆ Srđan (Prof. dr Srđan Marinković, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš), srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs
LJUMOVIĆ Isidora (Dr Isidora Ljumović, docent, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet, Beograd), isydora@gmail.com
ŽIVKOVIĆ Aleksandar (Prof. dr Aleksandar Živković, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd), zivkovic@bvcom.net

Истраживањем смо покушали да утврдимо релативни значај разматраних мотива за улазак страних банака на тржиште Србије, али и промене које су уследиле у банкарском сектору Србије, пре свега са аспекта утицаја на степен конкуренције. У ту сврху коришћен је анкетни метод са питањима формулисаним на основу резултата бројних теоријско-емпиријских истраживања спроведених у области истраживања мотива СДИ у банкарству. Један од циљева овог истраживања је да се успостави веза између теорија које објашњавају детерминанте и мотиве СДИ у банкарству и осталим економским делатностима, утврде заједничка обележја, специфичности и рафинира истраживачка систематика.

Кључне речи: Стране директне инвестиције, банкарски сектор, Србија, мотиви, еклектичка парадигма