УДК 327:005.44](100)
Библид: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 1, стр. 24-41
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1301024S

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Dec 2012
Прихваћено: 15 Jan 2013

СВЕТСКА ПОЛИТИКА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КРИЗА

SIMIĆ Predrag (Prof. dr Predrag Simić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), predrag.simic@fpn.bg.ac.rs

Глобализација и светска економска криза почетком XXI века су довели су до промене односа снага између старих (declining powers) и нових индустријских сила (emerging powers), јачања мултилатерализма у међународним односима али и до промене начина како они функционишу. Глобализација је повећала и број транснационалних проблема (заштита животне средине, међународни саобраћај и комуникације, токови капитала, енергије, миграција и сл.) који налажу међународно ангажовање и оно што се означава као „глобално управљање“ (global governance). Ови трендови, међутим, говоре и да ће међународни односи и светска политика у XXI веку функционисати на начин који ће се значајно разликовати од биполарног и униполарног поретка који су обележили другу половину XX века.

Кључне речи: светска политика, глобализација, економска криза, животна средина, биполарни и униполарни поредак