УДК 327::911.3 Koen S.
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 1, стр. 61-100
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001061K

Pregledni članak
Примљено: 21 Feb 2020
Прихваћено: 16 Mar 2020

ГЕОПОЛИТИЧКА МИСАО СОЛА БЕРНАРДА КОЕНА: ИЗМЕЂУ ПРЕВАЗИЂЕНОСТИ И НЕДОВОЉНЕ ИСКОРИШЋЕНОСТИ

KOPANJA Mihajlo (Istraživač-pripravnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mihajlo.kopanja@diplomacy.bg.ac.rs

Рад разматра епистемолошки значај превазилажења тренда свођења геополитичке мисли на почетку 21. века само на две укорењене позиције – класичну и критичку геополитику, полазећи од тезе да је неопходно разумевање и преиспитивање мисли аутора који се не могу сврстати у домен било једне било друге теоријске позиције. У тежњи да допринесе превазилажењу наведеног поједностављења, аутор разматра мисао доајена геополитике Сола Бернарда Коена ради утврђивања њене релевантности за савремена истраживања. Полазећи од питања да ли је његова мисао превазиђена или неискоришћена, рад приступа пружању осврта на ауторе који су утицали на Коена, посматрању еволуције његове геополитичке мисли кроз каријеру дугу седам декада и појмовне мреже коју је развио. Означавајући Коенову мисао као специфичан геополитички приступ, а не као јединствену теорију, рад идентификује ограничења његовог геополитичког приступа којима се објашњава дискрепанца између могућности које пружа и њене заступљености и примене у савременој геополитичкој литератури. Ипак, рад указује на постојање назнака у Коеновом опусу који могу послужити као основа за превазилажење ограничења његовог геополитичког приступа, уз закључак да је Коенова геополитичка мисао управо због таквих могућности у већој мери неискоришћена него превазиђена.

Кључне речи: геополитика, Сол Коен, геополитичка мисао, геополитички приступ, конфликтни појас, посибилизам