АУТОРСКА ПРАВА

Чланци објављени у Међународним проблемима/International Problems биће дисеминовани у складу с дозволом Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) / (Creative Commons Делити под истим условима 4.0 Међународна), која дозвољава дељење – копирање и поновну дистрибуцију у било ком облику или медију – и прилагођавање – прерађивање, мењање или надградњу за било коју сврху, чак и комерцијалну, под условима: да је оригинално ауторство адекватно наведено, да је пружен линк ка дозволи, да је наведено да ли су извршене измене и уколико се нови рад дисеминује под идентичном дозволом као и оригинални рад. Корисници морају да наведу детаљне информације о оригиналном раду, укључујући име(на) аутора, наслов објављеног истраживања, пуно име Часописа, том, издање, опсег страна и ДОИ. У електронском објављивању, од корисника се захтева да наведу линк-ове ка садржају оригиналног рада у Часопису, као и дозволи под којом је објављен. Аутор(и) могу да предузимају засебне додатне уговорне аранжмане за неексклузивну дистрибуцију рада објављеног у Часопису (нпр. постављање у институционални репозиторијум или објављивање у књизи), уз адекватно навођење да је рад иницијално објављен у часопису Међународни проблеми/International Problems.

Аутори потписују Уговор о лиценци којим се уређује овај домен. Примерак овог документа доступан је на страници: http://www.internationalproblems.rs.

Аутор(и) гарантују да рукопис представља њихово оригинално дело које није раније објављивано; да није у процесу разматрања за објављивање негде другде; да је објављивање одобрено од стране свих (ко)аутора, као и имплицитно или експлицитно од стране установе где је истраживачки рад спроведен.

Аутор(и) потврђују да чланак не садржи неосноване или незаконите изјаве и не крши права других. Аутор(и) такође потврђују да нису у сукобу интереса који може да утиче на интегритет Рукописа и на валидност закључака који су у њему представљени. У случају укључивања радова који подлежу ауторским правима, одговорност је аутора да добију писану дозволу од стране власника ауторских права. Одговорни аутор (потписник) јемчи да има пуна овлашћења за ту сврху у име других аутора. Уколико аутор(и) користе било какве личне податке истраживаних субјеката или других појединаца, потврђују да су за ту сврху добили сва законска одобрења и да су сагласни са политикама Часописа која се тиче употребе таквих приказа, личних информација и сл.

Часопис дозвољава аутор(има) да похране одштампану верзију (прихваћену верзију) Рукописа у институционални репозиторијум и друге репозиторијуме, као и да је објаве на ауторовом личном сајту или профилима попут нпр. ResearchGate, Academia.edu и других, у било ком тренутку након објављивања, уз навођење извора, линка ка ДОИ чланка и поштовање претходно наведених ставки.

По добијању лекторисане верзије рукописа, аутор(и) се слажу да је у најкраћем року пажљиво прочитају, скрену пажњу Часопису на било какву типографску грешку и одобре објављивање кориговане лекторисане верзије. Одговорни аутор се слаже да информише друге (ко)ауторе о горе наведеним условима.